hantering av utländska investerade företag i Kina

styrelse

De flesta utländska företags (fugor) styrs av en styrelse och ledning. Ett undantag finns för kooperativa samriskföretag som parterna har valt att inte införliva (dessa styrs av en förvaltningskommitté).

Powers: Ordföranden, som ställföreträdare för företaget, har befogenhet att rättsligt binda företaget och bär ett betydande ansvar för sina handlingar och
utelämnanden. De flesta av de befogenheter och uppgifter i styrelsen framgår av bolagsordningen och i samriskbolaget Contract.

Antal styrelseledamöter: Styrelsen för båda helägt företag (WFOEs) och joint ventures är skyldiga att utse mellan 3 och 13 ledamöter. Fugor med få aktieägare kanske kan övertyga granskning och godkännande myndigheten att avstå från styrelsen och använda en verkställande direktör.

Medlemskap: I en Equity Joint Venture (EJV), måste styrelsearbete stå i proportion till kapitaltillskott. Styrelsen skall ha en ordförande, men behöver inte ha en vice ordförande. Om båda används, men då om den utländska investeraren väljer ordförande, det kinesiska partiet måste välja vice ordförande, och vice versa.

Möten: Joint venture styrelsemöten skall hållas en gång om året, och är beslutsför 2/3 av direktörerna. För Equity Joint Ventures, är enig styrelse krävs för ändring av bolagsordningen, ökning eller minskning av det registrerade kapitalet, fusion eller delning, samt uppsägning och upplösning. Lagen är betydligt mer flexibel för helt utlandsägda företag – styrelsemöten och beslutförhet regleras av WFOE bolagsordning.

Regi & Officer Ansvar: Direktör och officer skadeståndsansvar och verkställighet är inte lika väl utvecklad som i många västländer. På motsvarande sätt är det marknaden för styrelseledamöter och ledande befattningshavare ansvarsförsäkring inte särskilt väl utvecklad heller. Ordförandens roll som företagets juridiska ombud försvårar honom med både civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för de gärningar och / eller försummelser i företaget. Styrelsen kan hållas ansvarig för styrelsens beslut som är olagligt eller som strider mot bolagsordningen och orsaka förluster för företaget. Direktörer, chefer och ledande befattningshavare kan hållas ansvarig om de orsakar förluster för företaget genom att bryta mot lagar och / eller bolagsordningen.

förvaltning

Equity Joint Ventures måste utse en chef, en eller flera biträdande General Managers, och en ekonomichef. Även om det inte krävs för andra fugor, är det vanligt att dessa företag också. Om en kinesisk investerare nominerar General Manager för ett EJV, kan en utländsk investerare nominera biträdande General Manager, och vice versa.

General Manager: General Manager laddas med dag-till-dag verksamhet och kan vara en utländsk medborgare om företaget så önskar. Ansvarsområdena för General Manager bör förtecknas i bolagsordningen även om kinesisk lag inte kräver utnämningen av en General Manager (som i fallet med WFOEs). General Manager debiteras enligt lag med ansvar för att formulera ett ledningssystem för företaget, produktion, drift och förvaltning, sysselsättning och uppsägning av personal (utom de som måste användas och entledigas av styrelsen) och genomför resolutioner ombord och investeringar och affärsplaner.

Deputy General Managers: Ett utländskt ägt företag kan utse en eller flera biträdande General Managers (EJVs måste utse minst en).

Finance Manager: En Equity Joint Venture är skyldig att utse en eller flera revisorer att hjälpa General Manager med ekonomi. Detta är också vanligt att andra fies.

handledare
LLCs måste ha styrelser, även om detta ofta ignoreras i praktiken genom WFOEs och joint ventures.